ใบงานวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ม.5

คำสั่ง ให้นักเรียนค้นคว้าจากตำรา อินเทอร์เน็ตแล้วเขียนลงในสมุด
1. ให้นักเรียนบอกความเป็นมา ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. บอกความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้นักเรียนหาความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. จงบอกประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง