ใบงานครั้งที่1ม.3/3

ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆ6ค้นคว้าเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่่รัชกาลที่9
แล้วเขียนรายงานลงในโปรแกรม Microsoft word ตกแต่งให้สวยงามส่งมาที่อีเมล์ kruwae.arong@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง