วิชาคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
    - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
    - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
    - การออกแบบกราฟิก
    - การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
    - การตัดต่อวีดีโอ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
    - การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
    - การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2
    - อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
    - พาณิชอิเล็กทรอนิค
    - โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
    - โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง